sᴀᴜ 𝟷𝟺 ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̉ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ɢồᴍ 𝟻 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛự đɪềᴜ ᴛʀị ᴛạɪ ɴʜà, ǫᴜᴀ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ 𝟺 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đã ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴄᴀ sĩ ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ.


ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ đã ᴋʜỏᴇ ʟạɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ɴʜà – Ảɴʜ: ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ

ᴛốɪ 𝟹-𝟿, ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴄô đã ᴋʜỏᴇ ʟạɪ sᴀᴜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀị ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 ᴛạɪ ɴʜà ᴋʜɪếɴ ᴄộɴɢ đồɴɢ ᴍạɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛâᴍ.

ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴠɪếᴛ: “ᴄʜɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʀᴏ̂̀ɪ đᴀ̂ʏ. ᴛʜᴀ́ɴɢ 𝟾 ɴᴀ̀ʏ đɪ ǫᴜᴀ ᴛʜậᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴀɪ. ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ, đᴀ̂ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟻-𝟾 ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏᴠɪᴅ. ɴɢᴀ̀ʏ 𝟷𝟼-𝟾, ᴄʜɪ ʜᴀʏ ᴛɪɴ ᴄᴏ̂ ᴜ́ᴛ (ᴄᴀ sĩ ᴘʜươɴɢ ǫᴜế ɴʜư – ᴘᴠ) ᴍᴀ̂́ᴛ…”.

Á ǫᴜâɴ ɢɪọɴɢ ʜáᴛ ᴠɪệᴛ ɴʜí ᴍùᴀ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ɴɢàʏ 𝟷𝟹-𝟾, ᴍỹ ᴄʜɪ ʜứᴀ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʜᴀ́ᴛ ɴʜưɴɢ ʜôᴍ đó ᴄô ᴠà ᴍẹ ᴄô ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿.

Đếɴ ɴɢàʏ 𝟷𝟻-𝟾, ǫᴜᴀ ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ, ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴠà ᴍẹ ᴅươɴɢ ᴛíɴʜ. ᴄô ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴɢᴜồɴ ʟâʏ ɴʜɪễᴍ ᴄó ᴛʜể ᴅᴏ ᴍẹ ᴄô đɪ sɪêᴜ ᴛʜị ᴍᴜᴀ ɴʜᴜ ʏếᴜ ᴘʜẩᴍ.

ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴠà ᴍẹ ʀấᴛ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴋʜɪ ʙɪếᴛ ᴍìɴʜ ᴍắᴄ ᴄᴏᴠɪᴅ-𝟷𝟿 – Ảɴʜ: ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ

ᴍỹ ᴄʜɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ʙᴀ ɴɢàʏ đầᴜ ᴛɪêɴ ʟà ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴄủᴀ ᴄʜɪ ᴠà ᴍẹ ᴄô. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đượᴄ ᴄʜị ᴠà ᴄʜᴀ độɴɢ ᴠɪêɴ ɴêɴ ᴍọɪ ᴛʜứ ổɴ địɴʜ ʟạɪ.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠớɪ ʏ ᴛế ᴘʜườɴɢ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ, đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴏɴʟɪɴᴇ.

ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴄó ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴇ̣ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂̀ʏ đᴜ̉, ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ᴠɪᴛᴀᴍɪɴ. ᴄòɴ ᴍẹ ᴄô ᴄó ᴛʀɪệᴜ ᴄʜứɴɢ ɴặɴɢ ʜơɴ.

“ᴛᴜʏ ᴇᴍ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜᴏ ᴍẹ, ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ ᴇᴍ ʙᴏ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴀʏ ᴄʜᴀ́ɴ ɴᴀ̉ɴ, ᴍẹ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ̂̃ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ”, ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ.

ʀồɪ ᴛừɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ. ᴄʜᴀ ᴄʜɪ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ sᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ. ᴛʜᴇᴏ ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ, ᴄʜᴀ ᴍẹ ᴄô ʙị ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ. ᴄᴏ̀ɴ 𝟹 ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ᴄòɴ ʟạɪ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄᴏ́ ᴄô, ᴄó ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴇ̣.

ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ sẽ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ʜáᴛ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴋʜáɴ ɢɪả sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜếᴛ ɴɢʜẹᴛ ᴍũɪ – Ảɴʜ: ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ

ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴛʜêᴍ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏảɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄả ɴʜà ᴛᴜ̛̣ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, độɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ʟẫɴ ɴʜᴀᴜ. Đᴇ̂́ɴ ɴɢàʏ ᴛʜứ 𝟷𝟺, ᴛᴇsᴛ ɴʜᴀɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̀ 𝟺 ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ɴʜ, ᴄʜỉ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ ᴄủᴀ ᴄʜɪ ᴄʜờ ᴋếᴛ ǫᴜả ɴʜưɴɢ ᴄũɴɢ đã ᴋʜỏᴇ ʜᴏ̛ɴ.

“ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ đᴀ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴄʜᴀ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ. Đợɪ đủ 𝟸𝟷 ɴɢᴀ̀ʏ sᴇ̃ ʙᴀ́ᴏ ʟᴀ̣ɪ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛᴇsᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ”, ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ.

ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴄá ɴʜâɴ, ᴘʜươɴɢ ᴍỹ ᴄʜɪ ɢửɪ ʟờɪ ᴄảᴍ ơɴ đếɴ ʏ ʙáᴄ sĩ, đồɴɢ ɴɢʜɪệᴘ, ɴɢườɪ ʜâᴍ ᴍộ đã ʜỗ ᴛʀợ, độɴɢ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄô. ᴄô ʜứᴀ: “ʜᴇ̂́ᴛ ɴɢʜᴇ̣ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ᴇᴍ sᴇ̃ ʜᴀ́ᴛ ᴄʜᴏ ᴍọɪ ɴɢườɪ ɴɢʜᴇ”.

Nguồn: https://tuoitre.vn/phuong-my-chi-ke-ve-chuyen-ca-nha-5-nguoi-мᴀc-covιᴅ-19-20210903215726651.htm