ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜị địɴʜ số 𝟾𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷/ɴĐ-ᴄᴘ ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷, ᴍứᴄ ʜọᴄ ᴘʜí ᴛớɪ đâʏ sẽ ᴛăɴɢ, đặᴄ ʙɪệᴛ ᴋʜốɪ ɴɢàɴʜ ʏ ᴅượᴄ ᴛăɴɢ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ đếɴ ᴛʀêɴ 𝟽𝟶%.
ɴɢʜị địɴʜ số 𝟾𝟷/𝟸𝟶𝟸𝟷/ɴĐ-ᴄᴘ ᴠừᴀ đượᴄ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ʙᴀɴ ʜàɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ ᴠề ᴄơ ᴄʜế ᴛʜᴜ, ǫᴜảɴ ʟý ʜọᴄ ᴘʜí đốɪ ᴠớɪ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜᴜộᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ǫᴜốᴄ ᴅâɴ ᴠà ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴍɪễɴ, ɢɪảᴍ ʜọᴄ ᴘʜí, ʜỗ ᴛʀợ ᴄʜɪ ᴘʜí ʜọᴄ ᴛậᴘ; ɢɪá ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ, ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴛừ ɴɢàʏ 𝟷𝟻/𝟷𝟶/𝟸𝟶𝟸𝟷.
ᴛʜᴇᴏ đó, ɴɢʜị địɴʜ ɴêᴜ ʀõ ʜọᴄ ᴘʜí ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟷 – 𝟸𝟶𝟸𝟸 ở ᴄáᴄ ᴄấᴘ ʜọᴄ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜ ᴠượᴛ ᴍứᴄ ᴛʀầɴ ᴋʜᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶 – 𝟸𝟶𝟸𝟷. ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜị địɴʜ ᴄũɴɢ ǫᴜʏ địɴʜ, ʜọᴄ ᴘʜí ʙắᴛ đầᴜ ᴛăɴɢ ᴛừ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟷 – 𝟸𝟶𝟸𝟸. ɴʜư ᴠậʏ, ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ ʜọᴄ ᴘʜí sẽ ʙắᴛ đầᴜ ᴛăɴɢ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟸-𝟸𝟶𝟸𝟹.

ᴄáᴄ ᴛỉɴʜ xᴇᴍ xéᴛ, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí ᴋʜɪ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ​

ɴɢʜị địɴʜ ɴêᴜ: ᴋʜɪ xảʏ ʀᴀ ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ʙấᴛ ᴋʜả ᴋʜáɴɢ ᴅᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴄôɴɢ ʙố; ᴛùʏ ᴛʜᴇᴏ ᴍứᴄ độ ᴠà ᴘʜạᴍ ᴠɪ ᴛʜɪệᴛ ʜạɪ, Ủʏ ʙᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ ᴛʀìɴʜ ʜộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ xᴇᴍ xéᴛ, ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ʜạɴ ɴʜấᴛ địɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ ʜọᴄ ᴍẫᴜ ɢɪáᴏ ᴠà ʜọᴄ sɪɴʜ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴛʜᴜộᴄ ᴠùɴɢ ʙị ᴛʜɪêɴ ᴛᴀɪ, ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ, ᴠùɴɢ xảʏ ʀᴀ ᴄáᴄ sự ᴋɪệɴ ʙấᴛ ᴋʜả ᴋʜáɴɢ.
ɴɢʜị địɴʜ ɴàʏ áᴘ ᴅụɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ʜọᴄ sɪɴʜ, sɪɴʜ ᴠɪêɴ, ʜọᴄ ᴠɪêɴ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ sɪɴʜ (ɢọɪ ᴄʜᴜɴɢ ʟà ɴɢườɪ ʜọᴄ) đᴀɴɢ ʜọᴄ ᴛạɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛʜᴜộᴄ ʜệ ᴛʜốɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ǫᴜốᴄ ᴅâɴ. ᴠề ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ xáᴄ địɴʜ ɢɪá ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ, ɴɢʜị địɴʜ ǫᴜʏ địɴʜ: ɢɪá ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴄáᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ ᴠề ɢɪá ᴠà ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴠề ᴄơ ᴄʜế ᴛự ᴄʜủ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ᴄủᴀ đơɴ ᴠị sự ɴɢʜɪệᴘ ᴄôɴɢ ʟậᴘ. ɢɪá ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ đượᴄ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʜᴇᴏ ʟộ ᴛʀìɴʜ ᴘʜù ʜợᴘ ᴛươɴɢ xứɴɢ ᴠớɪ ᴄʜấᴛ ʟượɴɢ ᴅịᴄʜ ᴠụ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ, đàᴏ ᴛạᴏ ɴʜưɴɢ ᴛỷ ʟệ ᴛăɴɢ ᴍứᴄ ɢɪá ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟷𝟻%/ɴăᴍ.
ʜọᴄ ᴘʜí ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ xâʏ ᴅựɴɢ ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏêɴ ᴛắᴄ ᴄʜɪᴀ sẻ ɢɪữᴀ ɴʜà ɴướᴄ ᴠà ɴɢườɪ ʜọᴄ. ᴍứᴄ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄụ ᴛʜể ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟸 – 𝟸𝟶𝟸𝟹:


ʜộɪ đồɴɢ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀêɴ để ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ʜᴏặᴄ ᴍứᴄ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄụ ᴛʜể đốɪ ᴠớɪ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛʜᴜộᴄ ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ ᴠà ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴠɪệᴄ sắᴘ xếᴘ, ᴘʜâɴ ʟᴏạɪ ᴄáᴄ ᴠùɴɢ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ để ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ áᴘ ᴅụɴɢ ᴍứᴄ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí.
ᴍứᴄ ᴛʀầɴ ᴄủᴀ ᴋʜᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí đốɪ ᴠớɪ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴍầᴍ ɴᴏɴ, ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴘʜổ ᴛʜôɴɢ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛự ʙảᴏ đảᴍ ᴄʜɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ: ᴛốɪ đᴀ ʙằɴɢ 𝟸 ʟầɴ ᴍứᴄ ᴛʀầɴ ʜọᴄ ᴘʜí ǫᴜʏ địɴʜ ɴêᴜ ᴛʀêɴ.Từ năm học 2023 – 𝟸𝟶𝟸𝟺 ᴛʀở đɪ, ᴋʜᴜɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí đượᴄ đɪềᴜ ᴄʜỉɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴛỷ ʟệ ᴘʜù ʜợᴘ ᴠớɪ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴋɪɴʜ ᴛế xã ʜộɪ ᴄủᴀ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ᴛốᴄ độ ᴛăɴɢ ᴄʜỉ số ɢɪá ᴛɪêᴜ ᴅùɴɢ, ᴛốᴄ độ ᴛăɴɢ ᴛʀưởɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛế ɴăᴍ ᴠà ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟽,𝟻%/ɴăᴍ.

ʜọᴄ ᴘʜí ᴄơ sở đạɪ ʜọᴄ: ᴋʜốɪ ɴɢàɴʜ ʏ ᴅượᴄ ᴛăɴɢ ᴄʜóɴɢ ᴍặᴛ

Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ Đʜ, ɴɢʜị địɴʜ 𝟾𝟷 ᴄó ᴄʜɪᴀ ᴛʜàɴʜ 𝟺 ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴛʀườɴɢ để áᴘ ᴅụᴄ ʜọᴄ ᴘʜí đốɪ ᴠớɪ sɪɴʜ ᴠɪêɴ.

Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ Đʜ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴄʜưᴀ ᴛự đảᴍ ʙảᴏ ᴄʜɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ (ᴛự ᴄʜủ), ᴍứᴄ ᴛʜᴜ ɴăᴍ ʜọᴄ 𝟸𝟶𝟸𝟸 – 𝟸𝟶𝟸𝟹 ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 𝟸.𝟺𝟻𝟶.𝟶𝟶𝟶đ/sɪɴʜ ᴠɪêɴ/ᴛʜáɴɢ ở ᴋʜốɪ ɴɢàɴʜ ᴠɪ (ʏ ᴅượᴄ), ᴍứᴄ ʜɪệɴ ᴛạɪ ʟà 𝟷.𝟺𝟹𝟶.𝟶𝟶𝟶đ/sɪɴʜ ᴠɪêɴ, ᴛăɴɢ 𝟽𝟷,𝟹%. Đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴋʜốɪ ɴɢàɴʜ ᴛăɴɢ ʜọᴄ ᴘʜí ᴍạɴʜ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪɪ ᴋʜốɪ ɴɢàɴʜ đàᴏ ᴛạᴏ. ᴍứᴄ ᴛʜᴜ ʜọᴄ ᴘʜí ᴄụ ᴛʜể ɴʜư sᴀᴜ:
Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄôɴɢ ʟậᴘ đảᴍ ʙảᴏ ᴄʜɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ (ᴛự ᴄʜủ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ), ᴍứᴄ ʜọᴄ ᴘʜí ᴛốɪ đᴀ ᴋʜôɴɢ ǫᴜá 𝟸 ʟầɴ sᴏ ᴠớɪ ᴍứᴄ ʜọᴄ ᴘʜí ǫᴜʏ địɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛự ᴄʜủ.

Đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ sở ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ɴɢʜề ɴɢʜɪệᴘ ᴄôɴɢ ʟậᴘ ᴛự đảᴍ ʙảᴏ ᴄʜɪ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ᴠà ᴄʜɪ đầᴜ ᴛư (ᴛự ᴄʜủ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ), ᴍứᴄ ʜọᴄ ᴘʜí đượᴄ xáᴄ địɴʜ ᴛốɪ đᴀ ʙằɴɢ 𝟸,𝟻 ʟầɴ ᴍứᴄ ᴛʀầɴ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴛʀườɴɢ ᴄʜưᴀ ᴛự ᴄʜủ.