“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼”̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼.̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼ ̼

Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼(̼7̼/̼9̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼L̼ê̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼:̼ ̼”̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼T̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ú̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ễ̼”̼.̼ ̼

Con gái Phi Nhung: Có thể tuần sau người ta sẽ rút ống thở cho mẹ - Ảnh 2.

V̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼:̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼ ̼V̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼.̼

Con gái Phi Nhung: Có thể tuần sau người ta sẽ rút ống thở cho mẹ - Ảnh 3.

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼hơn

Con gái Phi Nhung: Có thể tuần sau người ta sẽ rút ống thở cho mẹ - Ảnh 4.

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼a̼u̼ ̼khỏe

Nguồn: https://kenh14. vn/con-gai-phi-nhung-co-the-tuan-sau-nguoi-ta-se-rut-ong-tho-cho-me-