Gi̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼

̼Th̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼’̼C̼h̼ạ̼y̼ ̼Á̼n̼’̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼.̼ ̼N̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼L̼a̼n̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼”̼A̼n̼h̼ ̼à̼!̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼L̼Ử̼A̼ ̼Ấ̼M̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼!̼ ̼V̼u̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỉ̼!̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼!̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼&̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼!̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼l̼ạ̼c̼!̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼t̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼:̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼G̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼n̼h̼ ̼…̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼é̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼!̼”̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼”̼N̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ạ̼”̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼t̼i̼-̼f̼a̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼:̼ ̼”̼M̼ấ̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼K̼ê̼’̼.̼

̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Ở̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ù̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼