G̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼…̼

̼L̼ẽ̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼h̼o̼w̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ù̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼


N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼B̼a̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼X̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼P̼C̼R̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼8̼ ̼ở̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼G̼i̼a̼ ̼A̼n̼ ̼1̼1̼5̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼6̼/̼8̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼,̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼E̼C̼M̼O̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼o̼x̼y̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼E̼C̼M̼O̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼L̼a̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼a̼t̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼“̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼m̼á̼y̼ ̼E̼C̼M̼O̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼c̼y̼t̼o̼s̼o̼r̼b̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼L̼ê̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼“̼C̼h̼i̼m̼ ̼s̼á̼o̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼”̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼b̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼

̼C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼S̼a̼x̼o̼p̼h̼o̼n̼e̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ã̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼l̼à̼ ̼“̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼”̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼T̼r̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼.̼

N̼S̼N̼D̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼V̼â̼n̼,̼ ̼N̼S̼Ư̼T̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼C̼h̼i̼,̼…̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼0̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼2̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼

̼*̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼‘̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼’̼
̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼Y̼o̼u̼T̼u̼b̼e̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼”̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼x̼e̼m̼.̼

̼*̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼‘̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼’̼

̼“̼G̼i̼ờ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼F̼a̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼e̼p̼o̼r̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼