C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼!̼
̼M̼y̼a̼n̼m̼a̼r̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼l̼â̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼l̼á̼ ̼b̼ồ̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼8̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼k̼m̼2̼ ̼n̼à̼y̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ú̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼?̼

 

 

Không có mô tả.

 

T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼8̼0̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼a̼o̼ ̼3̼4̼ ̼m̼é̼t̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼4̼0̼0̼ ̼t̼ấ̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼h̼e̼o̼ ̼l̼e̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼!̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ạ̼c̼.̼

̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼,̼ ̼N̼g̼à̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼“̼N̼ú̼i̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ú̼i̼”̼.̼

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼:̼ ̼L̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼e̼o̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼ ̼h̼ò̼a̼,̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼x̼ả̼o̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ế̼c̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ó̼e̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼

̼T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼c̼à̼ ̼s̼a̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼,̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼a̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ò̼ ̼m̼ò̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼e̼o̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼k̼ỹ̼.̼

̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼ẩ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼

 

 

Không có mô tả.

 

C̼ậ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ĩ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼1̼6̼3̼)̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼‘̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼’̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼‘̼q̼u̼á̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼o̼’̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼(̼m̼e̼g̼a̼l̼o̼p̼h̼o̼b̼i̼a̼)̼.̼

̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼l̼ồ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼i̼ê̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼t̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼.̼ ̼

 

H̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼
̼
̼C̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼à̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼k̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ắ̼c̼.̼ ̼S̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ũ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ù̼a̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼B̼ụ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ổ̼n̼ ̼S̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼C̼a̼ ̼M̼â̼u̼ ̼N̼i̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼B̼ồ̼ ̼T̼á̼t̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼a̼m̼ ̼t̼ạ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼v̼ị̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼H̼ộ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼v̼ị̼ ̼L̼a̼ ̼H̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼7̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼3̼0̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼p̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼2̼1̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼L̼a̼ ̼H̼á̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

 

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼o̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼ ̼T̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ú̼i̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼a̼m̼ ̼m̼u̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼m̼ ̼l̼ồ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼x̼a̼.̼

 

̼T̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼à̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼B̼ụ̼t̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼C̼õ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼l̼u̼â̼n̼.̼

 

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ằ̼m̼,̼ ̼m̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼…̼

 

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼B̼ụ̼t̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼7̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼h̼ụ̼y̼ ̼L̼a̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼,̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼.̼

 

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼C̼a̼ ̼M̼â̼u̼ ̼N̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Đ̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼V̼u̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼0̼8̼/̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼é̼p̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼r̼ỡ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼B̼ã̼i̼ ̼B̼ụ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ũ̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼é̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ố̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ầ̼n̼g̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼1̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

 

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼…̼

 

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼m̼à̼u̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼ế̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼x̼ạ̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼a̼y̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼…̼”̼.̼

 

̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼â̼n̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼l̼ạ̼y̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼(̼Q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼B̼ồ̼ ̼T̼á̼t̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼…̼ ̼V̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ấ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼!̼ ̼”̼.̼

 

̼L̼i̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼V̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼l̼ạ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼V̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼n̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼u̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼a̼n̼ ̼y̼…̼ ̼V̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

 

̼L̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼-̼B̼ã̼i̼ ̼B̼ụ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼:̼ ̼“̼C̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼…̼”̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼N̼h̼ờ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼Â̼m̼ ̼m̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼…̼”̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼”̼.̼

 

̼“̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼…̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼Q̼u̼á̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Â̼m̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼,̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ả̼…̼”̼-̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ú̼c̼ ̼T̼r̼í̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼Ứ̼n̼g̼-̼B̼ã̼i̼ ̼B̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

 

̼C̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ẫ̼u̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼”̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼í̼ ̼n̼à̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼í̼ ̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼…̼