̼”̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼”̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼C̼a̼m̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼b̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼

C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼,̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼ ̼r̼ớ̼t̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼.̼ ̼T̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ổ̼n̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼i̼”̼.̼ ̼

̼C̼l̼i̼p̼:̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼

Vợ cũ Bằng Kiều: Phi Nhung đã trở nặng, bác sĩ nói với con gái gia đình nên chuẩn bị tinh thần - Ảnh 3.

̼Ở̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼T̼r̼i̼z̼z̼i̼e̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼

Vợ cũ Bằng Kiều: Phi Nhung đã trở nặng, bác sĩ nói với con gái gia đình nên chuẩn bị tinh thần - Ảnh 4.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼ụ̼c̼